ZÁKON ČNR č. 360

o výkonu povolání autorizovaných architektů
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě,

ze dne 7. května 1992,
ve znění zákona č. 164/1993 Sb. zákona č. 275/1994 Sb.,
usnesení Poslanecké sněmovny č. 275/1994 Sb. a nálezu Ústavního soudu č. 168/1995 Sb.


(Plné znění zákona zde)

 

§ 1


      Tento zákon upravuje:
      a) postavení, práva a povinnosti autorizovaných architektů,
      b) postavení, práva a povinnosti autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
      c) způsob a podmínky udělování autorizace,
      d) vznik, pravomoc a působnost České komory architektů a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen "Komora").

 

§ 2


      (1) Autorizací se pro účely tohoto zákona rozumí oprávnění fyzických osob k výkonu odborných činností ve výstavbě .
      (2) Autorizace v příslušném oboru, popřípadě specializaci podle tohoto zákona opravňuje k výkonu vybraných činností
1) ve výstavbě.
      (3) Osoby, kterým byla udělena autorizace podle tohoto zákona (dále jen "autorizované osoby"), jsou povinny vykonávat svoji činnost v souladu s tímto zákonem.
      (4) Autorizace podle tohoto zákona je zvláštní podmínkou provozování živnosti
2).
      (5) Právnické a fyzické osoby podnikající podle příslušných předpisů
3) mohou vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě pouze tehdy, zajišťují-li výkon těchto činností autorizovanými osobami podle tohoto zákona.


1) Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění.
2) Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání
3) Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

§ 3


      Autorizovanými osobami ve smyslu tohoto zákona jsou:
      a) autorizovaný architekt,
      b) autorizovaný inženýr,
      c) autorizovaný technik.

 

§ 4

Autorizovaný architekt


      (1) Autorizovaný architekt je ten, komu byla udělena autorizace podle tohoto zákona a je zapsán v seznamu autorizovaných architektů vedeném Českou komorou architektů.
      (2) Česká komora architektů uděluje osobám podle odstavce 1 autorizaci pro obory:
      a) pozemní stavby,
      b) územní plánování,
      c) interiérová tvorba,
      d) zahradní a krajinářská tvorba.
      (3) Osobám, které splňují podmínky pro autorizaci ve všech oborech podle odstavce 2, udělí Česká komora architektů autorizaci bez specifikace oboru. Tato autorizace opravňuje k výkonu činností v oborech podle odstavce 2 písm. a) až d).

  ...

Udělování autorizace

§ 7


      (1) Komora udělí na podkladě písemné žádosti autorizaci tomu, kdo:
      a) je občanem České a Slovenské Federativní Republiky a má trvalý pobyt na území České republiky,
      b) je plně způsobilý k právním úkonům,
      c) je bezúhonný,
      d) získal požadované vzdělání,
      e) vykonal odbornou praxi v předepsané délce,
      f) úspěšně složil zkoušku odborné způsobilosti,
      g) složil předepsaný slib.
      (2) Ke zkoušce odborné způsobilosti Komora připustí do šesti měsíců od obdržení písemné žádosti každého uchazeče, který splnil podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a) až e).
      (3) Komora umožní složení předepsaného slibu každému uchazeči o autorizaci, který splnil podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a) až f), a to nejpozději do jednoho měsíce od úspěšného složení zkoušky odborné způsobilosti.
      (4) Autorizace se uděluje ke dni složení předepsaného slibu.
      (5) Komu nebyla autorizace udělena pro nesplnění podmínek podle odstavce 1, může o udělení autorizace znovu požádat po uplynutí nejméně jednoho roku.
      (6) Komora neudělí autorizaci osobě, které byla autorizace odejmuta podle § 10 odstavce 2 písm. b).

 

§ 8


      (1) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen:
      a) pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s výkonem odborné činnosti podle tohoto zákona,
      b) pro jiný trestný čin, spáchaný úmyslně, jestliže vzhledem k osobě žadatele o udělení autorizace je obava, že se dopustí stejného nebo podobného činu při výkonu činnosti autorizované osoby.
      (2) Požadované vzdělání podle § 7 odstavce 1 písm. d) se pro jednotlivé druhy autorizace předepisuje takto :
      a) vysokoškolské vzdělání architektonického směru pro autorizaci podle § 3 písmeno a),
      b) vysokoškolské vzdělání v příslušném oboru pro autorizaci podle § 3 písmeno b),
      c) vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání v příslušném oboru pro autorizaci podle § 3 písmeno c).
      (3) Komora může ve zdůvodněných případech uznat za vzdělání podle odstavce 2 též vzdělání příbuzného oboru nebo směru.
      (4) Komora může ve výjimečných případech podložených zejména úspěšnou odbornou činností uchazeče povolit výjimku z předepsaného vzdělání.
      (5) Délka odborné praxe podle § 7 odstavce l písm. e) se pro jednotlivé druhy, popřípadě obory autorizace předepisuje takto:
      a) nejméně tři roky pro autorizaci v oborech podle § 4 odstavce 2,
      b) nejméně šest roků pro autorizaci v oborech podle § 5 odstavce 1,
      c) nejméně tři roky pro autorizaci v oborech podle § 5 odstavce 2, pokud má uchazeč požadované vysokoškolské vzdělání, a nejméně osm roků, pokud má uchazeč požadované středoškolské vzdělání.
      (6) Předmětem zkoušky odborné způsobilosti je ověření znalostí potřebných pro výkon příslušných odborných činností, zejména:
      a) ověření odborných znalostí, pokud nejsou součástí uchazečova uznaného odborného vzdělání,
      b) ověření znalosti platných právních předpisů upravujících výkon příslušných odborných činností, popřípadě činností souvisejících.
      (7) Požadovaný obor vzdělání a druh školy, obsah zkoušek odborné způsobilosti, formu osvědčení o autorizaci stanoví pro jednotlivé obory a specializace příslušná Komora. Autorizační poplatek za zkoušku odborné způsobilosti, v jednom i více oborech, se stanoví jednotně, bez ohledu na obor a specializaci, ve výši 500,- Kč. Poplatek se uhradí v den zkoušky.
      (8) Text slibu zní:
      a) "Slibuji na svou občanskou čest a své svědomí, že jako autorizovaný architekt budu při své práci usilovat o vytváření kvalitních architektonických děl, budu ctít zájmy klientů, jakož i zájmy veřejné, budu respektovat přírodní a kulturní hodnoty a budu se vždy řídit profesní etikou architekta."
      b) "Slibuji na svou občanskou čest a své svědomí, že jako autorizovaný inženýr budu při své práci usilovat o vytváření kvalitních stavebních děl, budu ctít zájmy klientů, jakož i zájmy veřejné, budu respektovat přírodní a kulturní hodnoty a budu se vždy řídit profesní etikou autorizovaného inženýra."
      c) "Slibuji na svou občanskou čest a své svědomí, že jako autorizovaný technik budu při své práci usilovat o vytváření kvalitních stavebních děl, budu ctít zájmy klientů, jakož i zájmy veřejné, budu respektovat přírodní a kulturní hodnoty a budu se vždy řídit profesní etikou autorizovaného technika."

 

§ 9


      Komora zapíše osobu, které byla udělena autorizace, do seznamu autorizovaných osob Komorou vedeného a vydá této osobě osvědčení o autorizaci s vyznačeným oborem, popřípadě specializací.

  ...

Práva a povinnosti
autorizovaných osob
 

§ 12


      (1) Autorizovaná osoba odpovídá za odbornou úroveň výkonu vybraných činností, pro které jí byla udělena autorizace. Odpovědnost podle obecných předpisů tím není dotčena.
      (2) Autorizovaná osoba je povinna vykonávat činnosti, pro které jí byla udělena autorizace, osobně, popřípadě ve spolupráci s dalšími autorizovanými osobami nebo ve spolupráci s jinými fyzickými osobami, pracujícími pod jejím vedením. Autorská práva
4) a práva a povinnosti vznikající z vytvoření a z uplatnění vynálezů, průmyslových vzorů a zlepšovacích návrhů 5) tím nejsou dotčena.
      (3) Při výkonu své činnosti je autorizovaná osoba povinna dbát platných obecně závazných právních předpisů, jakož i předpisů vydaných příslušnou Komorou.
      (4) Autorizovaná osoba nesmí vykonávat:
      a) funkce, v nichž by vydávala správní rozhodnutí týkající se výsledků její vlastní činnosti,
      b) činnosti, které jsou s činností autorizované osoby podle platných obecně závazných právních předpisů a předpisů Komory neslučitelné.
      (5) Autorizovaná osoba je povinna dále se odborně vzdělávat a sledovat informace nezbytné pro správný výkon její činnosti.
(6) K zajištění řádného výkonu odborných činností, přesahujících rozsah oboru, popřípadě specializace, k jejímuž výkonu byla autorizované osobě autorizace udělena, je autorizovaná osoba povinna vyzvat ke spolupráci autorizovanou osobu s příslušnou autorizací.


4) Zákon č.247/1990 Sb. o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon)
5) Zákon č.527/1990 Sb. o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích

 

§ 13


      (1) Autorizovaná osoba je oprávněna podle druhu udělené autorizace používat označení "autorizovaný architekt", "autorizovaný inženýr" nebo "autorizovaný technik", a to ve spojení s označením oboru popř. specializace, pro který jí byla autorizace udělena. Osoba, které byla udělena autorizace podle § 4 odstavce 2 písm. b) může používat označení "autorizovaný urbanista". Autorizovaný inženýr nebo technik (§ 5 odst.1, 2) činný v oblasti realizace staveb může používat označení "autorizovaný stavitel".
      (2) Označení podle odstavce 1, jakož i označení "architekt", pokud není součástí akademického titulu, nesmějí být používána žádnými jinými osobami, a to ani ve spojení s dalšími slovy.
      (3) Autorizovaná osoba opatřuje dokumenty související s výkonem její činnosti vlastnoručním podpisem a otiskem razítka se státním znakem České republiky
6), jménem autorizované osoby, číslem, pod nímž je zapsána v seznamu autorizovaných osob vedeném Komorou, a vyznačeným oborem popřípadě specializací její autorizace.
      (4) Autorizovaná osoba je povinna vést chronologický seznam dokumentů opatřených tímto razítkem.
      (5) Dokumenty označené autorizovanou osobou podle odstavce 3 jsou pro úřední účely veřejnými listinami.


6) Zákon ČNR č. 68/1990 Sb. o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky

  ...

Působnost autorizovaných osob

§ 17


      Autorizovaný architekt je oprávněn v rozsahu oboru, popřípadě specializace (§ 4), pro kterou mu byla udělena autorizace, vykonávat tyto vybrané a další odborné činnosti:
      a) vypracovávat územně plánovací dokumentaci včetně územně plánovacích podkladů,
      b) vypracovávat projektovou dokumentaci staveb (včetně příslušných územně plánovacích podkladů), s výjimkou staveb inženýrských,
      c) vypracovávat projektovou dokumentaci zahradních a krajinářských úprav včetně územně plánovacích podkladů a příslušných částí územně plánovací dokumentace,
      d) podílet se na vypracování projektové dokumentace inženýrských staveb, vypracovávané autorizovaným inženýrem, a to zejména v případě staveb, které jsou zvláštním předpisem, územním plánem nebo rozhodnutím příslušného orgánu územního plánování označeny za architektonicky nebo urbanisticky významné,
      e) provádět stavebně architektonické nebo urbanistické průzkumy,
      f) vydávat odborná stanoviska a zpracovávat dokumentaci a posudky pro dílčí hodnocení vlivu staveb na životní prostředí
8), a to i pro účely řízení před státními orgány,
      g) vypracovávat projektovou dokumentaci interiéru staveb,
      h) provádět autorský nebo technický dozor nad realizací stavby,
      i) vést realizaci jednoduché stavby,
      j) provádět geodetická měření pro projektovou činnost a vytyčovací práce, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak,
      k) zastupovat stavebníka, popřípadě navrhovatele na podkladě zmocnění při územním, stavebním nebo kolaudačním řízení,
      l) vykonávat v orgánech státní správy odborné funkce na úseku územního plánování nebo stavebního řádu, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak.


8) Zákon č.17/1992 Sb. o životním prostředí

zpět na úvodní stranu

kontakt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*